Sözleşmeler

KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam 

Kişisel Verilerin Kullanılması ve Gizlilik Politikası Erkyıl Sigorta tarafından işletilen tüm web siteleri, masaüstü ve mobil uygulamalar açısından geçerlidir. Temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen kurallar konusunda detaylı açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda veri politikası hakkında kullanıcıları bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metni, Erkyıl Sigorta tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, stajyerlerimizi, stajyer adaylarımızı, çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Politikamız, Erkyıl Sigorta bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. 

Bu bilgilendirme metni ile Erkyıl Sigorta tarafından kullanılmakta olan tüm dijital varlıklarımızdan (web siteleri, masaüstü ve mobil uygulamalar) kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimizi içermektedir. Bu web sitesini kullanmanız, bu metinde ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası değişikliğe tabidir. Bu sebeple ziyaretçilerin zaman zaman bu metni gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir. Erkyıl Sigorta, herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep göstermeksizin istediği an bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metninde değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave veya çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler burada bildirilecek ve size aksi şekilde belirtilmedikçe burada bildirilen her türlü değişiklik anında yürürlüğe girecektir. 

2. Tanımlar 

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Şirket: Erkyıl Sigorta 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir. 

 3. Kişisel Verilerin Korunması 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri (örneğin, gerçek isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kullanıcı IP adresiniz) kapsamındadır. İletişim formlarını kullanmanız gerekli ise size belirli kişisel tanımlama bilgileri soruları yöneltebiliriz. Aynı zamanda demografik bilgilerinizi, ilgi alanlarınızı veya benzeri bilgilerinizi de isteyebiliriz. Kendiniz hakkında bize bilgi sağlamak isteğe bağlıdır ve bazı bilgileri vermeme yolunu seçebilirsiniz. Fakat bu durumda, web sitesi veya uygulama üzerinden iletişim kanallarını kullanamama söz konusu olacaktır. Ayrıca kişisel olmayan tanımlama bilgileriniz, bilgisayarınız sunucularımız ile irtibata geçtiğinde, otomatik olarak kullanım bilgilerinizi ve sunucumuz tarafından kendiliğinden kaydedilen IP adresinize ait bilgiyi edinir. 

Erkyıl Sigorta nezdindeki aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği şirketimizce ya da yurt içi veya yurt dışında şirketimize bağlı veya şirketimizin işbirliği içinde olduğu kuruluşlarca, yurt içi ve/veya yurt dışındaki; sunucularda tutulabilecek, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde, yurtdışında işleniyor ise o ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında uygun olarak ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz. 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Erkyıl Sigorta nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Erkyıl Sigorta hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep 

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir. 

Erkyıl Sigorta tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır. 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Erkyıl Sigorta adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir; 

● Tarayıcı çerezleri kullanılarak, 

● Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanarak, 

●Google Analystic servisi kullanılarak, 

●Google Adsense kullanılarak, 

● İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, 

● Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar 

● Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler, 

 ● Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı 

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik İşlemler 

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza varsa veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızca işlenir. 

 Erkyıl Sigorta olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz; 

● Faaliyetlerimizi yürütmek, 

● Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak, 

● Çevrimiçi ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek ve güncellemek, 

● Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, 

● Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek, 

● Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak, 

● Pazarlama, 

● Yasal raporlama yapmak, 

● Faturalandırma, 

● Kurumsal iletişimi sağlamak, 

● Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmaktır. 

 7. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı 

 Erkyıl Sigorta yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir: 

• Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla, 

• Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla, 

• Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle, Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. 

8. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Üçüncü Taraflarla Paylaşımı 

Erkyıl Sigorta ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Erkyıl Sigorta nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK kapsamında gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

Erkyıl Sigorta, kişisel tanımlama bilgilerinizi siz ifşa edilmesini onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz bu gizlilik politikasına değil üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca Erkyıl Sigorta, kişisel tanımlama bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir; 

Erkyıl Sigorta’nın Güvenliği 

Erkyıl Sigorta yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine veya Erkyıl Sigorta idari politikaları ve uygulanabilir yasalar ile uygunluğunu teyit ve icra etmek maksadıyla kişisel tanımlama bilgileriniz de dâhil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır. Erkyıl Sigorta ayrıca, bu tip kullanıcı bilgilerini, hukuki yükümlülüğümüzü sınırlandırmak ya da uygulamaların, kullanıcılarımızın veya başkalarının hakları, çıkarları veya emniyetini korumak ya da icra etmek maksadıyla her gerekli olduğuna inandığında ifşa etme hakkına sahip olacaktır. 

• Kurumsal Değişiklik 

Erkyıl Sigorta, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda, kişisel tanımlama bilgileriniz dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme, paylaşma ve/veya başka şekillerde devretme hakkını da saklı tutmaktadır. 

• Sitenin Devri 

Bir “Kurumsal Değişiklik” durumunda Erkyıl Sigorta’ın yukarıda saklı tuttuğu haklara hiçbir sınırlama gelmeksizin, Erkyıl Sigorta, bu uygulamaların kontrolünü eline alan, iktisap eden veya başka şekillerde yetkili bulunan herhangi bir üçüncü tarafa, kişisel tanımlama bilgileriniz de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretmeye yetkili olacaktır. Ancak bu, üçüncü tarafın tüm cismani bağlamlarda korumalara uygun şekilde ve de bu Gizlilik Politikasında ortaya konandan daha koruyucu şekilde size ait verileri kullanmayı kabul etmesi koşuluyla gerçekleşecektir. 

• Toplu Bilgiler 

Erkyıl Sigorta, Erkyıl Sigorta‘ın sağladığı hizmetlerin muhtemel ortaklara ve diğer üçüncü taraflara tarifi de dâhil olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda, tanımlayıcı olmayan toplu bilgileri ifşa edebilir. 

• Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı 

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bir entegrasyon ile otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanız sağlanır. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir. 

Eklenti servis sağlayıcıya hangi web sitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler. Web sitemizi gezerken Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” [Beğeni] butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır. 

Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz. 

Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php

 Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy 

9. Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri 

 Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir: 

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. 

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. 

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir. 

10. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi 

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 

11. İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız 

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Erkyıl Sigorta’a başvurarak; 

a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, 

c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

Bu kapsamda iletilen talepler Erkyıl Sigorta tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

12. İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızın Kullanım Yolları 

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla Erkyıl Sigorta’ın Birlik Mahallesi 448 Cadde No: 53/3 Çankaya / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya posta ile ileterek ya da info@erkyilsigorta.com.tr elektronik posta adresinden bizimle iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede oluşacak yanlışlıkların önüne geçilmiş olmakla birlikte tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması kolaylaşacaktır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13. Kullanıcı Beyanı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Erkyıl Sigorta ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 Firma Ünvanı: Erkyıl Sigorta 

 Adres: Birlik Mahallesi 448 Cadde No: 53/3 Çankaya / ANKARA 

E-posta: info@erkyilsigorta.com.tr 

Tel:+90 312 473 78 78, +90 533 151 60 80

ÇEREZ POLİTİKASI

 Bu Çerez Politikası; Erkyıl Sigorta tarafından yürütülen ve şirkete ait olan www.ticarialacaksigortasi.org internet sitesi için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 

Erkyıl Sigorta tarafından ziyaretçilere; site üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu bilgilendirme metni hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizi kullanarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve zaman zaman kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin bu Politika kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olursunuz. 

Çerez (Cookie) Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza kaydedilen ve ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Ayrıca, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. 

Çerezler ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak tanır. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Kullanım bakımından çerez türleri: 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır. 

1.İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. 

2.Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

 • Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri: 

1.Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır. 

2.Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin. 

3.Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. 

4.İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. 

5.Takip Çerezleri Takip çerezleri: web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır. 

• Diğer Çerez Türleri: 

 Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin. Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır: 

1: Google Analytics 

Kullanım Amacı: 

Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/cookies Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri 

2. Google Ads 

Kullanım Amacı: 

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/cookies 

 Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri 

3.Tarayıcı Çerezleri 

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

4.Üçüncü Taraf Çerezleri 

Web sitemizdeki üçüncü taraf seçenekleri ile ilgili üçüncü taraf tarafından yerleştirilen ve okunan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri Erkyıl Sigorta tarafından değil, ilgili üçüncü taraf tarafından okunur veya okunmaz. Bu çerezleri kullanarak kaydedilen verileri ve bunların amaçları için sınırlı bilgi ve kontrolümüz var. Üçüncü taraf çerezleri, işlevsel, kesinlikle mutlâk ve analiz çerezlerini içerebilir. Üçüncü taraflar, toplanan bilgileri kendi amaçları için kullanabilirler. Toplanan bilgiler (diğer çerezlerin yanı sıra) ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullanacağı hakkında bilgi içerir ve ilgili üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımasına izin verebilir. Bu çerezlere izin verilmesinin, YouTube gibi üçüncü taraf video sağlayıcılarını izlemek için kullanılan seçenekleri veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında web sitemizden içerik paylaşmak için kolay araçlar bulunduğunu unutmayın. Bu tanımlama bilgileri ve ilgili üçüncü tarafların toplanan bilgileri nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda verilen bağlantıları kullanın veya ilgili üçüncü kişiyle iletişime geçin. 5.Formlarla İlgili Çerezler İletişim sayfamız üzerinden bize veri gönderdiğinizde, çerezler gelecekteki yazışmalar için kullanıcı ayrıntılarınızı hatırlayacak şekilde ayarlanabilir. Çerezler Neden Kullanılmaktadır? Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır; • Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, • Web sitesini analiz etmek ve web sitesinin performansını arttırmak, • Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, • Kişiselleştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek. 

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir? 

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi web site için son derece önemlidir. Bununla birlikte, web sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması halinde web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. 

Web sitesi için kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Ziyaretçiler, web sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin web sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir. 

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız. 

Google tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezleri için buraya tıklayın. 

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. 

Facebook gizlilik politikası (veri kullanımı) için buraya tıklayın.

Twitter tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezlerini okumak için buraya tıklayın. 

YouTube tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezlerini okumak için buraya tıklayın. 

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır: 

• Internet Explorer 

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın. 

2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın. 

3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

 • Microsoft Edge 

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin. 

2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin. 

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz 

• Google Chrome 

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın. 

2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın. 

3. Altta Gelişmiş'i tıklayın. 

4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın. 

5. Çerezler'i tıklayın. 

6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın. 

7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın 

• Mozilla Firefox 

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin. 

2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin. 

3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin. 

4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir. 

5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir. 

6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın. 

7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın 

• Safari 

1. Safari > Tercihler'i seçin. 

2. Gizlilik öğesini tıklayın. 

3. Web Sitesi Verilerini tıklayın. 

4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. 

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Politika Kapsamındaki Değişiklikler 

Erkyıl Sigorta, ziyaretçilerine çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, web sitede yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. Erkyıl Sigorta, politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika, web sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Son güncelleme tarihi: 16.04.2024 Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@erkyilsigorta.com.tr adresine e-mail gönderebilir veya +90 312 473 78 78, +90 533 151 60 80 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, “İletişim” sayfasından tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

AYDINLATMA METNİ

 Şirketimiz Erkyıl Sigorta (info@erkyilsigorta.com.tr) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla info@erkyilsigorta.com.tr tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

 Erkyıl Sigorta  tarafından sizinle paylaşılan “KVKK ve Gizlilik Politikası” metni kapsamında Erkyıl Sigorta  nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen haller ile birlikte aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır. 

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. 

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir: 

• Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla, 

• Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla, 

• Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle, 

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. 

4.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız 

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak; 

a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, 

c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Erkyıl Sigorta  tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. 

 Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “KVKK ve Gizlilik Politikası” Metni dâhilinde Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi, onayladığımı ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu “KVKK ve Gizlilik Politikası Metni” dâhilinde belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninde de gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesini onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz; 

 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Birlik Mahallesi 448 Cadde No: 53/3 Çankaya / ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 0312 473 78 78 - 0533 151 60 80 telefon numarasından iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. 

 Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.ticarialacaksigortasi.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “KVKK ve Gizlilik Politikası” ile www.ticarialacaksigortasi.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Çerez Politikası” metinlerinden ulaşabilirsiniz.

HEMEN TEKLİF ALIN